Харилцааны ур чадвар

Улирлын шалгалтыг тухайн хичээлийн онцлогоос хамааран амаар эсвэл бичгээр авна.

 • Сургалтын чиглэлээр судалгаа, эрдэм шинжилгээний хуралд оролцох
 • Мэргэжлийн уралдаан тэмцээнүүдийг явуулах
 • Оюутны танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлагыг үр дүнтэй зохион байгуулах
 • Илтгэл, мэтгэлцээний уралдаан тэмцээн зохион байгуулах
 • Оюутнуудад секц, дугуйлан, клубуудыг удирдан ажиллах нөхцөл боломж, арга зүйгээр ханган ажиллах

Зорилго

 • Нийгэм, орчинтойгоо зөв зохистой харьцах
 • Өөрийгөө зөв илэрхийлж, бусдад үнэлүүлэх
 • Бодит байдлыг олон талаас нь харах, дүгнэх чадвартай байх
 • Хэлэлцээр хийх түвшинд хүрэх
 • Удирдлагын зөв шийдвэр гаргахад бэлэн болсон байх

Клуб

 • Дэг журмын амжилтын клуб – ЭЗБУС