Мэргэжлийн ур чадвар

 • Мэрэгжлийн болон бусад хичээл зааж буй багш нар Оюутны 4 талт хөгжлийн хөтөлбөрийн агуулгыг тухайн улиралд заах хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгатай уялдуулан агуулгын шинэчлэлийг хийж сургалтыг зохион байгуулна

 • Ангийн болон дипломын ажлыг мэрэгжлийн чиглэлийн дагуу хийж гүйцэтгэх, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн хийж гүйцэтгэх
 • Бие даасан судалгааны ажлыг өөрийн суралцаж буй салбарын үйл ажиллагаатай уялдуулан гүйцэтгэж, практикт хэрэгжих боломжыг хангасан байх.
 • Байгууллагын дагалдах, гүйцэтгэх, удирдах албан тушаалд эзэмшсэн мэргэжлийн дагуу өндөр ур чадвартай, төлөвшсөн, чадварлаг боловсон хүчин болоход бэлэн болгох
 • Оюутан удирдах, манлайлах, харилцах мэдлэг чадварыг сургалт, дадлага, хамт олны хүрээнд олж авах
 • Олон нийтийг хамарсан нийгэм, хүмүүнлэгийн ажлыг санаачлан зохион байгуулж удирдахад суралцах
 • Нийгэм, хамт олны хүрээнд бусдад үнэлэгдсэн мэргэжлийн хүмүүсийн дадлага тушлагад суралцах

Зорилго

 • Мэргэжлийн анхан шатны ажлыг гүйцэтгэх чадвартай болох
 • Дагалдах албан тушаалд ажиллахад бэлэн болох
 • Гүйцэтгэх албан тушаалд ажиллахад бэлэн болох
 • Удирдах албан тушаалд ажиллахад бэлэн болох

Клубүүд:

Уран од –яруу найргийн клуб -ОХА

Ногоон зам клуб -АЖГХС

Оюутны эрдэм шинжилгээний клуб -ЭЗБУС

Экологи клуб - АЖГХС

Сониуч клуб -АЖГХС

Бид шинэ эриний гаальчид - ЭЗБУС

Таван од клуб - АЖГХС

Залуу судлаач клуб - ХЗУС

Speaking English клуб – ОУХС, МТДС

Friendly guys’ клуб - ЭЗБУС

Finance клуб – ЭЗБУС

NBS клуб -ЭЗБУС

R and D -ЭЗБУС

Marketers of New Era”клуб - ЭЗБУС

Шудрага ёс клуб –ХЗУС

Гистологийн клуб -АУС

Антрополгийн клуб-АУС

Төвд хэлний клуб-АУС

Илтгэх урлаг, мэтгэлцээний клуб – АУС

Healthy клуб – АУС

Эрдэм шинжилгээний клуб – АУС

Химийн клуб -АУС

Номч клуб - ОХА

Эх хэл клуб – ОХА

Япон хэлний дугуйлан - ОХА

Орос хэлний дугуйлан - ОХА

Эврика клуб - БИС

Mining Study – УУИС

Техникийн механикийн клуб – УУИС

Electric клуб – УУИС

Geo Research клуб - УУИС

АВС клуб – ЭЗБУС

Элит Смарт – ОХА