Газар алба нэгж

Оюутны хөгжлийн алба

ҮИС-ийн оюутны хөгжлийн алба нь Сургалтын бодлого зохицуулалтын газрын харьяа нэгж бөгөөд ОХА-ны дарга, ОХА-ны мэргэжилтэн, ЕЭТ-ийн багш нар гэсэн нийт 22 хүний бүрэлд...

Унших

Бүртгэл мэдээллийн алба

МҮИС-ийн Бүртгэл мэдээллийн алба нь БМА-ны дарга, БМА-ны мэргэжилтэнгүүд гээд нийт 4 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг.Зорилго: Суралцагсдын суралцах ...

Унших

Өдрийн сургалтын алба

МҮИС-ийн сургалтын алба нь Сургалтын албаны дарга, Үнэлгээний мэргэжилтэн, Салбар сургуулийн сургалтын менежерүүд гээд нийт 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаага...

Унших

Хүний нөөцийн алба

Аливаа байгууллагын хамгийн үнэ цэнэтэй баялаг бол хүн байдаг. Иймээс ч тус сургуулийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн зорилго нь МҮИС-ийн үндсэн философи болон үйл...

Унших

Чанарын үнэлгээний алба

Тус албаны үйл ажиллагаа нь сургуулийн үйл ажиллагаанд гарч байгаа ахиц, дэвшил, хөгжлийг хэмжих, хэрэв шаардлагатай бол дэвшүүлсэн зорилт, стандартад сургуулийн үйл а...

Унших

Санхүүгийн алба

1998 оны 7 сарын 09 өдрийн Гэгээрлийн сайдын 154 тоот тушаалаар МҮИС анх байгуулагдсан. 240 сая төгрөгний дүрмийн сантай, 1497 м2 талбай бүхий барилга байгууламжтайгаа...

Унших