Харилцааны ур чадвар

Улирлын шалгалтыг тухайн хичээлийн онцлогоос хамааран амаар эсвэл бичгээр авна.

  • Сургалтын чиглэлээр судалгаа, эрдэм шинжилгээний хуралд оролцох
  • Мэргэжлийн уралдаан тэмцээнүүдийг явуулах
  • Оюутны танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлагыг үр дүнтэй зохион байгуулах
  • Илтгэл, мэтгэлцээний уралдаан тэмцээн зохион байгуулах
  • Оюутнуудад секц, дугуйлан, клубуудыг удирдан ажиллах нөхцөл боломж, арга зүйгээр ханган ажиллах

Зорилго

  • ØНийгэм, орчинтойгоо зөв зохистой харьцах
  • ØӨөрийгөө зөв илэрхийлж, бусдад үнэлүүлэх
  • ØБодит байдлыг олон талаас нь харах, дүгнэх чадвартай байх
  • ØХэлэлцээр хийх түвшинд хүрэх
  • ØУдирдлагын зөв шийдвэр гаргахад бэлэн болсон байх

Клуб

Дэг журмын амжилтын клуб – ЭЗБУС