Сэтгэлгээ ба хандлага

  • Багш бүр зааж буй хичээлийн агуулга арга зүйг сэтгэлгээний ур чадварыг хөгжүүлэх талаас нь шийдсэн байна.
  • Хүмүүнлэгийн ажлуудыг зохион байгуулах
  • Төслийн уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулах
  • Шинэ санаачлага болон бүтээлч ажлын уралдаан явуулах
  • Олон улсын болон улсын чанартай уралдаан тэмцээн болон мэргэжлийн олимпиадуудад оролцох г.м.

Зорилго

  • ØЗөв хандлага төлөвшүүлэх/буруу зуршлыг зөв зуршлаар солих эрх, үүргээ ойлгох/ хариуцлага хүлээх чадвартай болох
  • ØШинийг санаачлагч манлайлагч байх
  • ØСэтгэлгээний олон талт чадварыг эзэмших

Клубүүд:

Эерэг сэтгэлгээ –ЭЗБУС

Оюутан цагдаа – ХЗУС