Сэтгэлгээ

Сэтгэлгээ ба хандлага

Багш бүр зааж буй хичээлийн агуулга арга зүйг сэтгэлгээний ур чадварыг хөгжүүлэх талаас нь шийдсэн байна.Хүмүүнлэгийн ажлуудыг зохион байгуулахТөслийн уралдаан тэмцээн...

Унших